இதில் என்ன தவறு???
இந்த பதில்களில் என்ன தவறு?
தெரிந்தவர்கள் சொல்லலாம்.

(சொந்த சரக்கு இல்ல…வழக்கம் போல forward தான்)